Your Agile Coach

coaching

 • Understanding your needs and aspirations, setting goals & accountability system

 • Self-reflecting sessions with you and your groups/teams to explore current state, needs, problems

 • Observations based coaching interventions with you & your groups/teams to start/continue an Agile journey

 • Saprotam jūsu vajadzības un centienus, uzstādam mērķu & atbildību sistēmu

 • Pašreleksijas sesijas ar jums un jūsu darba grupām/komandām, lai izpētītu esošo stāvokli, vajadzības, problēmas

 • Uz novērojumiem balstītas koučinga intervences ar jums un jūsu darba grupām/komandām, lai iesāktu/turpinātu Agile ceļojumu

mentoring

 • For want-to-be or existing Scrum Masters, Flow Masters and Agile Coaches (learning guidance, experience sharing, offline/online process consulting)

 • For managers/leaders in Scrum/Kanban/Agile context

 • Priekš gribētājiem kļūt par vai esošiem Scrum Meistariem, Plūsmas Meistariem un Agile Koučiem (mācīšanās gids, dalīšanās ar pieredzi, offline/online procesu konsultēšana)

 • Vadītājiem/līderiem Scrum/Kanban/Agile kontekstā

training

 • Introduction to Agile

 • Scrum base to get you started

 • Kanban base to get you started

 • Specific topics

 • Ievads Agile

 • Scrum pamats, lai varat sākt

 • Kanban pamats, lai varat sākt

 • Specifiski temati

facilitating

 • Scrum events

 • Kanban cadences

 • Other Agile sessions

 • Specific meetings/sessions

 • Scrum notikumi

 • Kanban kadences

 • Citas Agile sesijas

 • Specifiskas sapulces/sesijas

Notes:

Some of services available separate, some as a set. Depends on the initial goals and your context.

Some services available remote.

All services available in Latvian, English and Russian.

Piezīmes:

Daži no pakalpojumiem pieejami atsevišķi, daži komplektā. Atkarīgs no sākotnējiem mērķiem un jūsu konteksta.

Daži pakalpojumi pieejami attālināti.

Visi pakalpojumi pieejami latviski, angliski un krieviski.

Join
Meetup
Follow
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
Logo
Better results by working differently